Erik Dillard: The ARTivist

 Erik Dillard uses education through entertainment to encourage empathy.